Liitumistasu arvutamise metoodika

Sissejuhatus

Käesolev metoodika on välja töötatud liitumistasu arvutamise aluseks olevate euriteeriumite läbipaistvuse tagamiseks ning võrdse kohtlemise printsiibi järgimiseks liitumistasu arvutamisel. Uute liitumispunktide väljaehitamisel lähtume võrgu optimaalsest konfiguratsioonist, gaasipaigaldiste ohutusest keskkonnale ja varale ning heast inseneritavast.

Eeldatav maagaasitrasside ning muude investeeringute maksumused põhinevad turuhindadel. Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 20 lg 1 järgi on võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt liitumistasu.

1. Mõisted

1.1. Võrguga liitumine - MGS § 18 lg 1 tulenevalt on võrguga liitumine MGS tähenduses tarbijapaigaldise või teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühendamine võrguga.
1.2. Liitumistasu – tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest makstav tasu.
1.3. Liitumispiirkond e. võrgupiirkond - ala, kus kehtib ühtne liitumistasu.
1.4.

Liitumisinvesteering - uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks tehtud põhjendatud investeeringud, keskkonna - ja ohutusnõuete täitmiseks tehtud kulutused. Liitumisinvesteering jaguneb kaheks:

  • 1.4.1. arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel
  • 1.4.2. investeeringud, mis kaetakse tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest makstavast tasust (liitumistasust).
1.5. Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse võrguteenuse hinna kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka.

2. Liitumistasu arvestamine jaotustorustike ehitamisel

Energate OÜ lähtub liitumistasude arvutamisel liitumisala perspektiivsest arengust järgides antud piirkonna arengukavasid ning planeeringud.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt alljärgnevale valemile:

image

kus

Lt - liitumistasu, eur
Ivp - võrgupiirkonna summaarsed liitumisinvesteeringud, eur
A - arendusinvesteering, eur
Vvp - võrgupiirkonna liitujate summaarne maksimaalne gaasitarbimine, m3/h;
Vl - liituja maksimaalne gaasitarbimine, m3/h

 

Kui tegelik liitumisinvesteering kujuneb madalamaks kui liitujate (tarbijate) poolt tasutud liitumistasude summa, mis on kajastatud võrguteenuse hinna kooskõlastuses, siis korrigeerib Energate OÜ koheselt enam laekunud summa ulatuses reguleeritavat vara ja ühtlasi ka võrguteenuse hinda ning esitab vastavasisulise taotluse Energiaturu Inspektsioonile (edaspidi ETI) kooskõlastamiseks. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasust laekuvaid summasid, võib ettevõtja taotleda ETI-lt ületava summa lülitamist võrguteenuse hinda läbi reguleeritava vara.